دردنیای پیچیده امروز سازمانها وبنگاههای کسب وکار با چالش های زیادی روبرو هستند. هزارتوی قوانین ومقررات ، پیچیدگیهای قوانین ومقررات ،تاثیر انقلاب دیجیتال ،تورم رکودی ،ضعف مدیریت ،کارکنان ومشتریان ناراضی وبسیار مسائل دیگر،زندگی را به تارهای درهم تنیده ای تبدیل کرده است وبرای گذر از این مشکلات وچالش ها راه حل های خوب وپایداری وجود داردکه اغلب آنها براساس ارزشها واصول واضح وآشکار بنا شده اند.

توصیه ها وراهکارهای ارزنده ای که برای موفقیت درسازمان وکسب وکاروجود دارد عبارتند از:

. ● اعتماد اساس رهبري است و رهبري يعني شجاعت، قدرت اراده، ابتكار عمل، دانش و خودخواه نبودن. رهبر و مدير بايد هميشه با مردم و كارمندان صادق و روراست باشد و شخصيت واقعي خود را نشان دهد. يك رهبر واقعاً موفق، در سازمان فرهنگ اعتماد و اطمينان ايجاد مي كند و اين اساس يك سازمان قوي است.

اشتراک گذاری پست در شبکه های اجتماعی

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn